નવરાત્રિ : ક્યાં દિવસે શું દાન કરશો ?

pencil
સાતમા દિવસે સરસ્વતીની કૃપા મેળવવા માટે પેન , સ્કેચ પેન , પેંસિલ વગેરે દાન કરવા જોઈએ. 


આ પણ વાંચો :