1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified સોમવાર, 13 સપ્ટેમ્બર 2021 (10:34 IST)

ગુજરાતી જોક્સ-પાપા હું આવી ગયો

રૂમમાં માલિકએ નોકરાનીને 
 
એકલા જોઈ 
 
તેમની તરફ ખેંચી લીધું 
 
નોકરાની- સાહેબ આનંદ આવી રહ્યું છે 
 
માલિકને નોકરાનીને જોરથી પકડી લીધું 
 
નોકરાની- સાહેબ આનંદ આવી રહ્યું છે !! 
 
આટલામાં માલિકનો દીકરો આનંદ આવીને બોલ્યો- પાપા હું આવી ગયો