1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ- તમે ડૂબી જશો તો પે- ટીએમ જરૂર કરી નાખશો ને ?

ભોલુજીએ નદી કિનારે ઉભા રહેલા બાળકને
કહ્યુ - હુ તરીને આવુ છુ ત્યાં સુધી તુ મારી ચપ્પલ સાચવીશ તો હુ તને પાઁચ રૂપિયા આપીશ. 
બાળકે ભોળપણથી પૂછ્યુ - તમે ડૂબી જશો તો પેટીમ જરૂર કરી નાખશો ને ?