બુધવાર, 29 નવેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 5 જૂન 2023 (15:39 IST)

Jokes તમને કેટલી પત્નીઓ છે?

ટિલ્લુઃ તમને કેટલી પત્નીઓ છે?
શેઠ: છ
ટિલ્લુ: તો તમારે રવિવારે આરામ .
શેઠ: વલ્લાહ!
મજૂરના જીવનમાં આરામ ક્યાં છે, રવિવારે સાળી આવી જાય છે.