1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ ધર્મ વિશે
Written By

મંગળવારે આ એક કાર્ય કરવાથી, બધા સંકટો મટી જાય છે

મંગળવારે હનુમાન જીની પૂજા કરવામાં આવે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર હનુમાન જીની પૂજા કરવાથી જીવનમાં આવતી તમામ પ્રકારની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે. આ સાથે, કુંડળીમાં મંગળ જે શકિત અને હિંમતનું કારણ છે અને મંગળ દોષથી છૂટકારો મેળવે છે. માનવામાં આવે છે કે મંગળવારે હનુમાનજીના સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી નિયમ મુજબ રોગોથી મુક્તિ મળશે.
 
હનુમાન સ્તોત્ર પાઠ કરવાની રીત
મંગળવારે હનુમાનજીના મંદિરની મુલાકાત લો.
હનુમાન જીની સામે ચમેલી તેલનો દીવો પ્રગટાવો.
હનુમાનની પ્રતિમાની સામે બેસો.
ત્યારબાદ હનુમાન સ્તોત્રનો પાઠ કરો.
સ્તોત્ર વાંચતી વખતે અથવા સાંભળતી વખતે કોઈની સાથે વાત ન કરો.
આ પછી હનુમાન જીની આરતી કરો.
મંગળવારનો પ્રસાદ વહેંચો
 
હનુમાન સ્તોત્ર પાઠ
નીતિપ્રવીણ ! નિગમાગમશાસ્ત્રબુદ્ધે !
રાજાધિરાજરઘુનાયકમન્ત્રિવર્ય !
સિન્દુરચર્ચિતકલેવર નૈષ્ઠિકેન્દ્ર
શ્રીરામદૂત ! હનુમન્ ! હર સંકટં મે ।। ૧ ॥
સીતાનિમિત્તજરઘુત્તમભૂરિકષ્ટ-
પ્રોત્સારણેકકસહાય હતાસ્ત્રપૌઘ !
નિર્દગ્ધયાતુપતિહાટકરાજધાને ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૨ ॥
દુર્વાર્યરાવણવિસર્જિતશક્તિઘાત-
કંઠાસુલક્ષ્મણસુખાહ્રતજીવવલ્લે !
દ્રોણાચલાનયનનન્દિતરામપક્ષ ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૩ ॥
રામાગમોક્તિતરિતારિતબંધ્વયોગ-
દુ:ખાબ્ધિમગ્નભરતાર્પિતપારિબર્હ !
રામાંધ્રિપદ્મમધુપી ભવદન્તરાત્મન્ ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૪ ॥
વાતાત્મકેસરિમહાકપિરાટ્ તદીય-
ભાર્યાંજનીપુરુતપ:ફલપુત્રભાવ !
તાર્ક્ષ્યોપમોચિતવપુર્બલતીવ્રવેગ ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૫ ॥
નાનાભિચારિકવિસૃષ્ટસવીરકૃત્યા-
વિદ્રાવણારુણસમીક્ષણદુ:પ્રધર્ષ્ય !
રોગઘ્નસત્સુતદવિત્તદમન્ત્રજાપ ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૬ ॥
યન્નામધેયપદકશ્રુતિમાત્રતોપિ
યે બ્રહ્મરાક્ષસપિશાચગણાશ્વભૂતા: ।
તે મારિકાશ્વસભયં હ્યપયાન્તિ સત્વં ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૭ ॥
ત્વં ભક્તમાનસસમીપ્સિતપૂર્તિશક્તો
દીનસ્ય દુર્મદસપત્નભયાર્તિભાજ: ।
ઈષ્ટં મમાપિ પરિપૂરય પૂર્ણકામ ! શ્રીરામદૂત૦ ।। ૮ ॥
॥ ઈતિ શ્રીશતાનંદમુનિ વિરચિતં શ્રી હનુમત્સ્તોત્રમ્ સમાપ્તમ્ ॥