સૂર્યોદય05:43 AM
સૂર્યાસ્ત07:06 PM
  • સોમવાર, મે 27, 2024
  • શુભ સમય - 12:05:33 થી 12:58:06
  • વ્રત/મુહુર્ત - 16:56:05 સુધી
  • રાહુકાલ/દોષ - 07:36:17 થી 09:14:48
ram salaka