સૂર્યોદય05:44 AM
સૂર્યાસ્ત07:05 PM
  • શનિવાર, મે 25, 2024
  • શુભ સમય - 12:05:22 થી 12:57:50
  • વ્રત/મુહુર્ત - 19:00:23 સુધી
  • રાહુકાલ/દોષ 09:14:51 થી 10:53:13
ram salaka