અહીં ભાઈની પત્ની સાથે બનાવાય છે સંબંધ

સમય કેટલું પણ બદલી ગયું હોય પણ આજે પણ કેટલીક એવી જગ્યા છે જ્યાં મહિલાઓ સાથે અત્યાચાર કરાય છે. આજે અમે તમને એક એવી જગ્યાના વિશે જણાવી રહય છે જ્યાં જમીનનો બંટવારો ન થાય તેના માટે એક ભાઈ લગ્ન ન કરી તેમના જ ભાઈની પત્નીથી બળજબરાઈથી શારીરિક સંબંધ બનાવે છે.

જી હા, રાજસ્થામના અલવર જિલ્લામાં એક નાનું ગામ મનખેરામાં આ પરંપરાને ભજવાય છે.

તમને જણાવી દે
કે આ બધું પરિવારવાળાઓની રજાથી જ હોય છે. એવું છે કે અહીં દરેક ઘર પાસે થોડી-ઘણી જમીન છે. તે સ્થિતિમાં જો પરિવારમાં બે ભાઈ છે અને તેમની પાસે જમીન ઓછી છે તો માત્ર એક જ ભાઈની જ લગ્ન કરાય છે. જેથી જમીન આગળ ન વહેંચાય. જમીન બચાવા માટે બે ભાઈઓમાં એક જ મહિલાને વહેંચાય છે. આ પરંપરાને નિભાઈ રહી મહિલાઓ પણ તે વિશે વાત નહી કરતી. જો કોઈ મહિલા બીજા પુરૂષથી શારીરિક સંબંધ બનાવાથી ના પાડે તો તેની સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરાય છે.

આ ગામના લોકો ખેતી કરે છે. અહીંના લોકો પાસે આજીવિકાના કોઈ બીજું સાધન નથી. આ કારણે તેમની પાસે જમીન ઓછી છે અને આ પરંપરાને કરાય છે. આ પરંપરાના પાછળનો કારણ મહિલા અને પુરૂષના લિંગાનુપાતમાં મોટું અંતર પણ છે.આ પણ વાંચો :